Soruşturma izni verilmedi


Hastalığım nedeniyle başvurduğum ................. Devlet Hastanesi'nde beni muayene ve tedavi eden Doktor ................. ............... 'un tacizine uğradım. Bana sözle ve fiille tasallutta bulundu. Beni aşağıladı. Çok mağdur oldum. Görevi sırasında gerçekleştirdiği bu tacizi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundum.
Savcılık doktor devlet memuru olduğu için doğrudan soruşturma açamayacağını ve amiri konumunda olan kaymakamlığa yazı yazarak soruşturma izni isteyeceğini belirtti.
10 gün sonra beni telefonla arayarak kaymakamlığın adı geçen doktorun yargılanabilmesi için izin vermediğini ve bu karar itiraz edebileceğimi belirtti.
İtiraz süresi 2 gü sonra doluyor. Ne yapabilirim?

BU KONUDA MEVZUAT NE DİYOR

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4483
Kabul Tarihi : 02/12/1999
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

İTİRAZ
Madde 9.
Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.
Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.
İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

DİLEKÇE NASIL OLMALIDIR?

 

............... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

Soruşturma Açılmasına İzin Verilmemesi
Kararına İtiraz Eden : .................... ....................
İtiraz Olunan Karar :..............Kaymakamlığı’nın ..../..../2008 tarih ve .......... sayılı kararı.
Kararın Tebliğ Tarihi : ..../..../2008
İtiraz Gerekçeleri :1)(Babam, annem, kardeşim, oğlum, kızım, kendim vs.) ............ ........... ile ilgili olarak sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında meydana gelen hatalı ve yanlış işlemlerin sorumlusu olduğunu düşündüğüm Dr. .............. .......... hakkında ..../..../2008 tarihinde .................... C.Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Başvurum sonrasında ......... Kaymakamlığı’nın ..../..../2008 tarih ve ....... sayılı kararı ile Dr. ............ ............... hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

2)..../...../2008 tarihli suç duyurusu dilekçemin ekinde sunduğum deliller, (Babam, annem, kardeşim, oğlum, kızım, kendim vs.) ............ ............ hakkında tutulan hastane kayıtları ve hasta dosyası, olaya ilişkin tanık beyanları dikkate alındığında meydana gelen zarardan sorumlu olduğu kesin olan Dr. ............. ............... hakkındaki, soruşturmaya yer olmadığına dair kararın incelenmesini, adil yargılanma hakkı, hak arama hürriyeti ve kanun önünde eşitlik ilkeleri gereğince işbu kararın kaldırılmasını isteme zarureti hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem : Yukarıda özetlenen sebepler ve dilekçe ekinde sunduğum deliller dikkate alınarak, ayrıca Dr. .................. ............. hakkında tanzim olunan soruşturma dosyası incelenerek, itiraz konusu soruşturmaya izin verilmemesine ilişkin kararın KALDIRILMASINA karar verilmesini talep ederim.
İtiraz Eden
......................... .............

(İsim ve iletişim bilgileri)

 

 

GERİ

 

 

BU SİTENİN HER HAKKI MAHFUZDUR.
ANCAK KAYNAK BELİRTEREK ALINTI YAPILABİLİR.