"İstemek için
bilmek gerekli"


BİLDİRGELER-SÖZLEŞMELER


Lizbon Bildirgesi (1981) 1. Hasta hekimini özgürce seçmelidir
2. Hastalar hiçbir etki altında kalmadan özgürce... TIKLAYINIZ...


Hasta Hakları (Özet)
(Hasta Hakları Yönetmeliği-1998)
Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; TIKLAYINIZ...


Hasta Hakları Yönetmeliği (1998) Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek... TIKLAYINIZ...


Avrupa Birliği Hasta Hakları Statüsü (Şartı) (Roma- Kasım 2002) Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal sağlık sistemleri arasında farklılıklar olmasına rağmen hasta, tüketici, kullanıcı, aile bireyleri, zayıf popülasyonlar (azınlıklar) ve risk taşıyan normal sıradan insanların hakları konusunda aynı şartları öne sürmektedirler. TIKLAYINIZ...


Bali Bildirgesi
(Bali, Eylül 1995)
Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler meydana gelmiştir. Hekim kendi vicdanına ve hastanın yararına hareket ederken , aynı zamanda hastanın özerkliğini ve haklarını da garanti etmelidir. Aşağıdaki Bildirge Tıp mesleğinini onayladığı bazı temel hasta haklarını tanımlamaktadır.... TIKLAYINIZ...


Avrupa'da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Amsterdam, 28-30 Mart 1994) Kadın veya erkek herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır. ....Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir. ....Herkes fiziksel ve mental bütünlüğe sahip olmaya ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. ...Kadın veya erkek herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir... TIKLAYINIZ...


İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
(Strasbourg
Kasım 1996
Ovideo
4 Nisan 1997)
Biyoloji ve Tıbbın uygulanması bakımından İnsan Hakları ve İnsan Onurunun Korunması Sözleşmesi
Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha büyük bir birliğe ulaşılması olduğunu ve bu amacın izlenmesinde kullanılacak yöntemlerden birinin, insan hakları ve temel özgürlüklerin idamesi ve daha da gerçekleştirilmesi olduğunu dikkate alarak;
Biyoloji ve tıp alanında gittikçe artan bir hızla ortaya çıkan gelişmelerin bilinciyle;
İnsana, hem birey, hem de insan türünün bir üyesi olarak saygı gösterilmesi ihtiyacına inanarak ve insan onurunu güvence altına almanın önemini kabul ederek; TIKLAYINIZ...


MEVCUT YASALARDAKİ İLGİLİ BÖLÜMLER VE HÜKÜMLER
DİĞER MEVZUAT


Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
(19 Şubat 1960)
Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 13 Ocak 1960 - No.4/12578
(Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19 Şubat 1960 - Sayı: 10436)
3.t. Düstur, c.41 - s.164
MADDE 1 - Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından riayetle mükellef oldukları kaide ve esaslar bu Nizamnamede gösterilmiştir. TIKLAYINIZ...


Hekimler Meslek Etiği Kuralları
(1998)
Kendilerini her zaman dünya hekimliğinin bir parçası olarak gören Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ulusal, evrensel ve çağdaş bir sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip bulunan, hekimlik mesleğinin içinde yeraldığı toplumsal ve kültürel koşullardan soyutlanamayacağının bilinci ile insanın sahip olduğu olanakları geliştirebilmesinin en temel koşulunun onun bedensel ve ruhsal sağlığı olduğunun bilincini taşıyan bu ülkenin hekimleri... TIKLAYINIZ...
MAKALELER


MAL PRAKTİS SİGORTASI POLİÇE DEĞERLENDİRMESİ
Mustafa SÜTLAŞ
Hekimlerin mesleki mesuliyet sigortası örnek sözleşmelerinin değerlendirilmesi: Sözleşmeler genel hüküm itibariyle özel bir yasaya dayanmamakta "Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" çerçevesinde belirtilen "özel şartlar" eklenerek genel "sorumluluk hukuku mevzuatı" uyarınca taraflara yükümlülük getirmektedir TIKLAYINIZ...


MAL PRAKTİS SİGORTASI ÜZERİNE
Mustafa SÜTLAŞ
Sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere yeni bir uygulamayla bir kez daha sıkıştırılmak isteniyor. Yine sağlık hizmetinden yararlananları düşünen, onların haklarını gözeten yok. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. İşte sanki tıbbın kötü uygulamalarına maruz kalmış kişilerin mağduriyetlerinin karşılanması için yapılıyormuş izlenimi verilerek uygulamaya konmaya çalışılan, aslında bununla ilgisi olmayan bir uygulama enine boyuna ele alınıyor. ... TIKLAYINIZ...


YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNE İLİŞKİN ETİK KONULAR
Ferda Öner ERKEKOL ve Ark.
AÜ Tıp Fak. Göğ. Hast.Tbc AD
Son 50 yıl içerisinde teknolojideki hızlı ilerleme ve farmakolojideki çarpıcı gelişmeler daha önceleri imkansız olarak düşünülen tıbbi desteğin sağlanmasını mümkün hale getirmiştir. Ancak bu olanakların ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı konusundaki etik yaklaşımlar tam olarak netleştirilmemiştir. Özellikle mali kaynakların sağlık politikalarını etkilediği gelişmekte olan ülkelerde bu konuda rehberlerin geliştirilmesi gerekmektedir. ... TIKLAYINIZ...


YENİ TÜRK CEZA YASASI VE HEKİM SORUMLULUĞU
Av. Tunç DEMİRCAN
İÜ Adli Tıp Enstitüsü
Ceza yasaları toplumların yaşamlarını düzenleyen, denetleyen ve bir anlamda da kısıtlayan en temel düzenlemelerden biridir. Dolayısıyla bir deyişle ceza yasası kimi zaman Anayasa’dan dahi önemli olabilmektedir. ... TIKLAYINIZ...


TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN AYDINLATMA ÖDEVİ
Av. Tunç DEMİRCAN
İÜ Adli Tıp Enstitüsü
Tıbbi müdahalelerde, birbiri ile çatışma durumunda bulunan iki ilke karşı karşıya gelmektedir. Bunlar; hekimin tedavi ödevi ve hastanın kendisi hakkında karar verme hakkıdır. Anayasamızın ... TIKLAYINIZ...


HASTA HAKLARI BAŞVURU YOLLARI
Av. Tunç DEMİRCAN
İÜ Adli Tıp Enstitüsü
Bütün dünyada tartışılan ve son yıllarda daha fazla telaffuz edilmeye başlanan hasta hakları, uluslararası bazda yapılan bildirgelerin de konusu olmuştur. Hasta hakları ile ilgili ilk temel metin 1981 tarihli Lizbon Bildirgesidir. Bu bildirgede, ... TIKLAYINIZ...


TIP EĞİTİMİNİN HASTA HAKLARI GÖZETİLEREK YENİDEN KURGULANMASI
Dr. Mustafa SÜTLAŞ
Günümüzde sağlık hizmet ve organizasyonunun; sağlıklı yaşama hakkının bütünleyeni olan ve “hasta hakları” olarak tanımlanan haklar göz önünde tutularak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle hizmeti verecek olan sağlık organizasyonunun görevlilerinin eğitiminde de “hasta hakları” bir ana başlık olarak ele alınmak zorundadır. ... TIKLAYINIZ...


İNSAN SAĞLIĞINA VE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELERDE HASTANIN RIZASI
Yrd.Doç.Dr. Yahya DERYAL
KTÜ-İİBF Tic. Huk. Öğr. Üyesi, Trabzon
İnsan sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelen her türlü müdahale, kişilik haklarının hukuka aykırı olarak ihlalidir. Kişinin hayatı, vücut bütünlüğü ve sağlığını korumak amacıyla doktorlar tarafından yapılan tıbbi müdahaleler de, ancak şu iki şartın varlığı halinde hukuka uygun sayılabilirler. Bunlar; ... TIKLAYINIZ...


ETİK AÇIDAN AIDS ve HEKİM SORUMLULUĞU
Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
Hacettepe AIDS Tedavi Araştırma Merkezi (HATAM) Üyesi
Hekim sorumluluğu açısından hasta- hekim ve toplum - hekim ilişkileri, yeni sorgulamalara, yeni açılımlarla yanıtlar aramayı gerektirmektedir. Sosyal, etik ve hukuki boyutları olan ve çağın vebası diye de adlandırılan AIDS, yerleşik değer kavramlarını sarsıcı etik sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır. ... TIKLAYINIZ...


KİTAPLAR


Hasta ve Hasta Yakını Hakları
Hasta ve Hasta Yakını Hakları
Hasta haklarını tüm boyutlarıyla tartışan ve bu alanda dilimizde yayınlanan ilk kitaplardan birisi Mustafa Sütlaş tarafından derlendi. Çiviyazıları tarafından 2000 yılında basıldı. Hemen hemen mevcudu hiç kalmadı. Yeniden basılması yerine yeni bir kitabın basılması planlanıyor. Ulaşamayanlar için çok yakında *.pdf formatında sitemizde yer alacak...TIKLAYINIZ...


 

BU SİTENİN HER HAKKI MAHFUZDUR.
ANCAK KAYNAK BELİRTEREK ALINTI YAPILABİLİR.